09.Сер.2022
Статут

 

 

СТАТУТ

закладу дошкільної освіти №3

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 –  заклад  дошкільної освіти загального  типу (ясла-садок), (далі у тексті цього Статуту – ЖЗДО №3 або заклад дошкільної освіти).

1.2.Повне найменування навчального закладу: ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 3, скорочене найменування: ЖЗДО №3.

1.3.ЖИТОМИРСЬКИЙ  ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3  є правонаступником Житомирського дошкільного навчального закладу № 3, статут якого був затверджений наказом управління освіти Житомирської міської ради від 23.09. 2016 року № 415.

1.4.Цим Статутом визначаються мета та завдання, організаційні-правові засади діяльності, порядок формування та використання майна ЖЗДО №3, механізм фінансування, а також інші питання функціонування ЖЗДО №3.

1.5. З моменту державної реєстрації ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 є юридичною особою, має відповідний (самостійний) баланс, рахунки у Державній казначейській службі України в              м. Житомирі (в установах банків), печатку та штамп зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ, виконкомом Житомирської міської об’єднаної територіальної громади виступає учасником адміністративно-правових,  господарсько-правових та цивільно-правових відносин.

1.6. ЖЗДО №3 може мати символіку зі своїм найменуванням на українській мові, іншу атрибутику, зразки якої затверджуються директором департаменту  освіти Житомирської міської ради та реєструються відповідно до чинного  законодавства.

1.7. ЖЗДО №3 у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України:  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови,  наказами департаменту освіти Житомирської ради, цим Статутом.

1.8. Засновником ЖИТОМИРСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 3 є  Житомирська міська об’єднана територіальна громада, яка діє від імені Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

1.9.ЖЗДО №3 підпорядковується виконавчому органу місцевого самоврядування м. Житомира – департаменту освіти  Житомирської міської ради, що здійснює від імені Засновника контроль за її діяльністю та інші необхідні функції в межах наданих повноважень.

1.10. Юридична адреса ЖЗДО №3: 10019 м. Житомир, вулиця Слобідська, будинок 7, код ЄДРПОУ 22061806.

2.МЕТА , ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

2.1. Головною метою  ЖЗДО №3 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, розвиток і формування здорової, конкурентоспроможної у майбутньому, творчої особистості – повноправного члена свого співтовариства, громадянина України.

2.2. Предметом діяльності ЖЗДО №3 є дошкільна освіта. Освітня діяльність закладу дошкільної освіти – цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини раннього та дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини раннього та дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

2.3. Діяльність ЖЗДО №3 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: реалізацію державної політики в галузі освіти, піднесення пріоритету суспільного дошкільного виховання, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, талантів з невичерпними можливостями до саморозвитку, самоосвіти, самореалізації; виховання у дітей шанобливого ставлення до Конституції України, державних символів України, почуття гідності, виховання шанобливого ставлення до родини,  поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, розвивати в дитині духовність як домінуючий початок в структурі особистості, своєчасно виявляти та надавати кваліфіковану допомогу тим дітям, які потребують корекції здоров’я, порушень у фізичному та розумовому розвитку, здійснення соціально-педагогічного патронату сімей з дітьми, співпрацю з родинами вихованців.

2.4. ЖЗДО №3 приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції наданої: чинним законодавством України, рішеннями органів місцевого самоврядування міста Житомира, рішеннями засновника, наказами департаменту освіти Житомирської міської ради та даним Статутом.

2.5. ЖЗДО №3 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

2.5.1. Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Базовим компонентом дошкільної освіти,  даним Статутом.

2.5.2.  Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.

2.5.3.Дотримання фінансової дисципліни та збереження  матеріально-технічної бази.

2.5.4. Дотримання безпечних умов освітньої діяльності.

2.6. ЖЗДО №3 має право: користуватися пільгами,  що передбачені чинним законодавством; формувати штатний розпис, який затверджується директором департаменту освіти Житомирської міської ради на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України; встановлювати розміри матеріального заохочення у межах власного кошторису; запрошувати на роботу спеціалістів на умовах трудового договору; бути розпорядником рухомого та нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України та власного Статуту, має інші права відповідно до чинного законодавства.

2.7. Взаємовідносини між ЖЗДО №3 та юридичними і фізичними особами здійснюються  у відповідності з чинним законодавством.

2.8. ЖЗДО №3 забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.КОМПЛЕКТУВАННЯ  ЖЗДО №3

3.1. Тип, структура та порядок комплектування груп раннього та дошкільного віку визначається департаментом освіти Житомирської міської ради на основі нормативних документів України про освіту, виходячи з наявного контингенту дітей раннього та дошкільного віку, напрямів освітньої діяльності закладу, добору педагогічних кадрів, фінансового забезпечення.

3.2. Заклад дошкільної освіти розрахований на 61 місце, 3 вікові групи.

3.3. У ЖЗДО №3 функціонують групи загального розвитку.

3.4. Групи у ЖЗДО №3 комплектуються за віковими ознаками.

3.5. ЖЗДО №3 має групу  для дітей від 2 до 3років,  групи для дітей віком від 3 до 6 (7) років  з денним перебуванням.

3.6. Наповнюваність груп дітьми відповідає вимогам чинних нормативних документів про дошкільну освіту та становить: для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 дітей; для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 дітей.

3.7. Зарахування дітей до ЖЗДО №3 здійснюється на підставі: заяви батьків або осіб, що їх замінюють, на ім’я директора  закладу дошкільної освіти,  свідоцтва про народження дитини, довідки про щеплення.

3.7.1.Зарахування дітей до ЖЗДО №3 проводиться протягом року. Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється як правило наприкінці навчального року.

3.8. За дитиною зберігається місце у  ЖЗДО №3 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.9. Відрахування дітей із ЖЗДО №3  здійснюється: на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб,  які їх замінюють,  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців, про що повідомляються батьки письмово не менш як за 10 календарних днів.

3.9.1. Відрахування може бути оскаржене до департаменту освіти Житомирської міської ради протягом одного календарного місяця з дня  отримання письмового повідомлення від керівника закладу дошкільної освіти.

3.10. Педагогічні працівники ЖЗДО №3 здійснюють соціально – педагогічний патронат відповідно до інструктивно – методичних  листів Міністерства освіти і науки України, а також у порядку визначеному чинним законодавством.

4.РЕЖИМ РОБОТИ ЖЗДО №3

4.1. ЖЗДО №3 працює за п’ятиденним  робочим тижнем.

4.2. Вихідні дні: субота, неділя та святкові і неробочі дні, встановлені чинним законодавством.

4.3. Щоденний графік роботи  ЖЗДО №3 наступний: групи з 10,5 годинним режимом роботи працюють з  7.30 до 18.00  год. Група з 12 годинним режимом роботи працює з 7.00 год. до 19.00 год.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ  У ЖЗДО №3

5.1. Навчальний рік у  ЖЗДО №3 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

5.1.1.З 1 червня до 31 серпня щорічно (оздоровчий період) у  ЖЗДО №3 проводиться оздоровлення дітей.

5.2. ЖЗДО №3 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

5.3. План роботи ЖЗДО №3 схвалюється педагогічною радою закладу і затверджується директором  закладу.

5.4. У ЖЗДО №3 навчання та виховання, як правило, проводиться державною – українською мовою з урахуванням вимог Конституції України та чинного законодавства.

5.5. Навчально-виховний процес у ЖЗДО №3 здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

5.6. ЖЗДО №3 може організовувати освітній процес за таким пріоритетним напрямком:  екологічний.

5.7. ЖЗДО №3 може надавати додаткові освітні послуги на умовах та в порядку визначеному чинним законодавством.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЖЗДО №3

6.1. ЖЗДО №3 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку  із дотриманням натурального набору продуктів, визначених у відповідності з вимогами чинного законодавства.

6.2. Забезпечення продуктами харчування ЖЗДО №3 здійснюється постачальниками: фізичними і юридичними особами з дотриманням вимог чинного законодавства щодо безпечності та якості продуктів харчування тощо. Продукти харчування поставляються на підставі угод (договорів) укладених  відповідно до чинного законодавства.

6.3. У ЖЗДО №3 встановлено триразове харчування дітей: сніданок, обід,  вечеря.

6.4. Відповідальність за якість продуктів харчування покладається на фізичні і юридичні особи, які постачають продукти. Контроль за закладкою продуктів харчування в котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, технологією приготування страв,  санітарним станом

харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, кухарів, комірника та керівника ЖЗДО №3.

7.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У  ЖЗДО №3

7.1. Медичне обслуговування дітей  ЖЗДО №3 здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі відповідно до чинного законодавства.

7.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

7.3. ЖЗДО №3  надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

8.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ЖЗДО №3 є: діти раннього, дошкільного віку, керівник (директор), вихователь – методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, інші працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

8.2. На посаду педагогічного працівника ЖЗДО №3 приймається особа, яка має відповідну фахову педагогічну освіту та/або відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

8.3. За успіхи у роботі встановлюються  форми матеріального та морального заохочення: подяки, грамоти, премії, надбавки та інші заохочення порядок надання і обсяг яких визначаються у відповідності з колективним договором та чинним законодавством.

8.4. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими              нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку і посадовими (робочими) інструкціями.

8.5. Педагогічні працівники мають право:

8.5.1.На академічну свободу, включаючи вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, педагогічну ініціативу.

8.5.2. Брати участь у роботі органів самоврядування закладу.

8.5.3.На  участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо.

8.5.4.Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

8.5.5.Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ЖЗДО №3.

8.5.6.На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

8.5.7.Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

8.5.8.На захист професійної честі та власної гідності.

8.5.9.Мають інші права, що не суперечать законодавству України.

8.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

8.6.1. Виконувати вимоги Статуту, посадову інструкцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору, чинного законодавства України тощо.

8.6.2. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків.

8.6.3.Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

8.6.4. Брати участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнонаціональної культури.

8.6.5.Виконувати накази та розпорядження керівництва.

8.6.6.Мають інші обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Педагогічні  працівники зобов’язані щороку підвищувати кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» та у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

8.8. Працівники ЖЗДО №3 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дітей згідно з чинним законодавством.

8.9. Працівники ЖЗДО №3 проходять періодичні медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

8.10. Педагогічні працівники  закладу дошкільної освіти  підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Сертифікація педагогічних працівників здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності у відповідності до чинного законодавства. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які мають стаж роботи на відповідній посаді не менше 2-х років. Проходження сертифікації зараховується як проходження чергової атестації.

8.11. Педагогічні та інші працівники призначаються та звільняються з роботи керівником закладу відповідно до чинного законодавства.

8.12. Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

8.12.1.Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання.

8.12.2. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.

8.12.3. Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.

8.12.4. Безоплатне медичне обслуговування.

8.12.5. Здоровий спосіб життя.

8.12.6. Має інші права установлені чинним законодавством.

8.13. Батьки або  особи, які їх замінюють мають право :

8.13.1.Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти.

8.13.2. Звертатися до директора закладу дошкільної освіти, відповідних органів управління освітою, громадського самоврядування з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

8.13.3. Брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

8.13.4.Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

8.13.5. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

8.14.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

8.14.1.Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля.

8.14.2. Забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою.

8.14.3. Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

8.14.4. Поважати честь і гідність дитини, працівників ЖЗДО №3.

8.14.5. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

8.14.6. Своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЖЗДО №3 у  встановленому порядку.

8.14.7. Своєчасно повідомляти заклад про можливу відсутність або хворобу дитини.

8.14.8. Слідкувати за станом здоров’я дитини.

8.14.9. Дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

8.14.10. Мають інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

9.УПРАВЛІННЯ  ЖЗДО №3

9.1.Управління ЖЗДО №3 здійснюється департаментом освіти Житомирської міської ради.

9.2.Безпосереднє керівництво роботою ЖЗДО №3 здійснює його керівник(директор), який призначається на посаду директором департаменту освіти  Житомирської міської ради відповідно до чинного законодавства.

9.2.1. На посаду директора може претендувати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, загальний стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше 3-х років, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

9.3. Директор ЖЗДО №3:

9.3.1. Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.

9.3.2.Здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЖЗДО №3.

9.3.3. Діє від імені ЖЗДО №3, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, у зносинах з фізичними і юридичними особами, укладає угоди з юридичними та фізичними особами з урахуванням вимог наказів департаменту освіти Житомирської міської ради.

9.3.4. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЖЗДО №3  і  відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

9.3.5.Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЖЗДО №3 у порядку, визначеному Законом «Про дошкільну освіту» та трудовим законодавством.

9.3.6.Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання.

9.3.7. Розробляє штатний розпис, який затверджується директором департаменту освіти Житомирської міської ради.

9.3.8.Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей.

9.3.9.Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (трудовим колективом).

9.3.10.Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки,  охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

9.3.11.Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам.

9.3.12.Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

9.3.13.Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

9.3.14. Відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

9.3.15. Створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку  первинних документів.

9.3.16. Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і                фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

9.4. Повноваження та функціональні обов’язки головного бухгалтера, інших працівників бухгалтерської служби визначаються відповідно до чинного законодавства.

9.5. Постійно діючий колегіальний орган у  ЖЗДО №3  – педагогічна рада.

9.6. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

9.7. Головою педагогічної ради є директор ЖЗДО №3.

9.8.Педагогічна рада ЖЗДО №3:

9.8.1.Розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення.

9.8.2. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

9.8.3. Визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників.

9.8.4.  Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей.

9.8.5. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

9.8.6. Аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у  закладі  дошкільної освіти.

9.8.7. Визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю.

9.8.8. Розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти.

9.8.9. Заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію.

9.8.10. Затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.

9.8.11. Розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

9.9.Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

9.9.1.Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

9.10. Органом громадського самоврядування ЖЗДО №3 є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

9.10.1.Кількість учасників загальних зборів працівників  закладу та батьків має складати не менше 2/3 від їх загальної чисельності. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

9.10.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу правомірні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 2/3 від загальної (фактичної) чисельності працівників ЖЗДО №3. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах працівників.

9.10.3. Про загальні збори трудового колективу працівники ЖЗДО №3 та інші учасники мають бути повідомлені адміністрацією завчасно – не пізніше ніж за 46 календарних днів до дня проведення таких зборів.

9.10.4. При проведенні загальних зборів учасниками формується порядок денний, обираються голова та секретар зборів.

9.11. Право скликати загальні збори (конференцію) мають: голова батьківського комітету ЖЗДО №3, не менше третини (1/3) від загальної кількості працівників; профспілковий комітет; директор ЖЗДО №3; засновник (його уповноважений орган); не менше третини від представників батьківських комітетів груп.

9.12. Загальні збори батьків і трудового колективу:

9.12.1.Обирають раду ЖЗДО №3, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень.

9.12.2. Заслуховують звіт керівника ЖЗДО №3, голови ради з питань статутної діяльності закладу дошкільної освіти,  дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування.

9.12.3. Розглядають питання навчально-виховної, методичної та             фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

9.12.4. Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

9.13. Загальні збори трудового колективу:

9.13.1. Заслуховують звіт керівника ЖЗДО №3 і голови батьківського комітету щодо діяльності закладу дошкільної освіти .

9.13.2. Обирають голову та членів первинної організації профспілки (профспілкового комітету) відповідно до чинного законодавства.

9.13.3. Схвалюють колективний договір, зміни і доповнення до нього.

9.13.4. За поданням керівника ЖЗДО №3 затверджують правила внутрішнього (трудового) розпорядку.

9.13.5. Розглядають питання навчально-виховної, методичної і  фінансово-господарської діяльності ЖЗДО №3.

9.13.6. Затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ЖЗДО №3.

9.13.7. В межах чинного законодавства приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників ЖЗДО №3.

9.13.8. Приймають інші рішення та розглядають інші питання в межах чинного законодавства України.

9.14. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти.

9.15.Кількість засідань ради визначається за потребою.

9.16.Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, засновник, спонсори та інші).

9.17. Рада ЖЗДО №3 організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу дошкільної освіти, погоджує зміст і форми роботи педагогічної освіти батьків.

9.18. Положення про раду закладу дошкільної освіти затверджується наказом директора ЖЗДО №3 з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.19. У ЖЗДО №3 може створюватися і діяти батьківський комітет із батьків (осіб, що їх замінюють), що діє на підставі та у порядку визначених у положенні про нього відповідно до чинного законодавства.

10.МАЙНО ЖЗДО №3

10.1. Майно ЖЗДО №3 надано засновником для здійснення статутної діяльності і належить ЖЗДО №3 на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства.

10.2. Майно ЖЗДО №3 складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі.

10.3.Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти  складається з будівель, споруд, землі, комунікацій, обладнання, іншого рухомого і нерухомого майна, що перебуває в його користуванні,  розпорядженні.

10.4. ЖЗДО №3 має право: на придбання необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів; користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

10.5. ЖЗДО №3 має право утримувати і модернізувати власну               матеріально-технічну базу.

10.6. ЖЗДО №3 користується приміщеннями, обладнанням і відведеною територією, розпоряджається ними відповідно до чинного законодавства та Статуту.

10.7. ЖЗДО №3 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

10.8.Передача в оренду, надання за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування, закріплених за ЖЗДО №3 на праві оперативного управління будинків, споруд, устаткування, обладнання, та інших матеріальних цінностей, а також списання їх з балансу відбувається за погодженням з департаментом освіти в порядку, встановленому Засновником відповідно до чинного законодавства, насамперед з урахуванням норм Законів України: «Про дошкільну освіту».

10.9.Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна ЖЗДО №3 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.10. Збитки, завдані ЖЗДО №3 внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

11.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖЗДО №3

11.1. Джерелами фінансування ЖЗДО №3є кошти:

11.1.1.Кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування.

11.1.2. Батьків або осіб, які їх замінюють.

11.1.3. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової, матеріальної, гуманітарної допомоги, добровільні пожертвування, благодійні грошові і цільові внески підприємств, установ, організацій і окремих громадян.

11.1.4. Кошти, що надходять від батьківської плати.

11.1.5. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

11.2. Реєстраційний (розрахунковий) рахунок ЖЗДО №3 в органі Державної казначейської служби України в м. Житомирі відкривається у встановлених законодавством випадках.

11.3. ЖЗДО №3 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок

власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

11.4. Статистична звітність про діяльність ЖЗДО №3 здійснюється у порядку та формах відповідно до  чинного законодавства.

11.5. У ЖЗДО №3 ведеться самостійний бухгалтерський облік, складається фінансова звітність. Централізований бухгалтерський облік та звітність можуть організовуватися на підставі рішення засновника в межах чинного законодавства.

11.5.1. Для забезпечення введення самостійного бухгалтерського обліку складання фінансової звітності до штату ЖЗДО №3 вводиться посада головного бухгалтера і бухгалтера.

11.5.2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є  первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.  Первинні документи повинні бути  складені під  час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних  документів  можуть складатися зведені облікові документи.

11.6. Порядок ведення діловодства в ЖЗДО №3 визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

11.7. ЖЗДО №3 є неприбутковою організацією. В ЖЗДО №3 забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

ХІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЖЗДО №3

12.1. Основною формою контролю за діяльністю ЖЗДО №3 є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.2. Контроль за дотриманням ЖЗДО №3 державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної, загальної середньої освіти здійснюється департаментом освіти Житомирської міської ради, органами державної влади згідно з чинним законодавством.

12.3. Контроль за статутною та господарською діяльністю ЖЗДО №3 здійснюється відповідною комісією, призначеною рішенням Засновника або на підставі наказу директора департаменту освіти Житомирської міської ради чи іншого органу державного контролю, який наділений відповідними повноваженнями згідно з чинним законодавством. Кількість членів комісії та її голова визначаються у відповідному розпорядчому документі.

12.4. Комісія перевіряє дотримання ЖЗДО №3 законодавчих та внутрішніх актів і розпоряджень, що регулюють його навчально-виховну діяльність, законність здійснюваної статутної діяльності, законність укладених угод, стан збереження майнаКомісія подає органу, що її призначив відповідний звіт (довідку, акт) про проведену перевірку (інспектування, ревізію), що супроводжується в необхідних випадках  рекомендаціями по усуненню недоліків, а також висновок про дійсний стан справ в ЖЗДО №3 з рекомендаціями по їх покращенню тощо.

12.5. Відповідальність за дотримання в ЖЗДО №3 встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від  нестачі,  крадіжки  і  псування  активів тощо покладається на головного бухгалтера (бухгалтера), що веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність.

12.6. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, достовірність даних, що містяться у звітах та балансі, та інші види відповідальності згідно з умовами чинного законодавства України та цього Статуту.

12.7. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи,  які склали та підписали ці документи.

ХІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖЗДО №3,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

13.1. Реорганізація, ліквідація ЖЗДО №3 відбувається у порядку, встановленому чинним законодавством з урахуванням норм Закону України «Про дошкільну освіту».

13.2. Реорганізація ЖЗДО №3 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження та обов’язки щодо управління ЖЗДО №3.

13.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЖЗДО №3, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

13.6. При реорганізації ЖЗДО №3 вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.

13.7. При реорганізації та ліквідації ЖЗДО №3 працівникам, які звільняються, гарантується захист їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

13.8. При реорганізації чи ліквідації ЖЗДО №3, вихованцям, учням, виконавчим органом місцевого самоврядування, якому підпорядкований навчальний заклад, за місцем проживання, забезпечується можливість продовжувати навчання і виховання в інших навчальних закладах, відповідно до чинного законодавства.

13.9. ЖЗДО №3 вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

13.10. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються директором департаменту освіти та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством.

13.11. У разі припинення ЖЗДО №3 (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи після розрахунків з усіма кредиторами передаються одному або кільком закладам дошкільної освіти міста Житомира або зараховуються до доходу бюджету.

 

Наказ Департаменту освіти Житомирської міської ради №50 від 01.03.2021 року “Про організацію роботи закладів  освіти всіх типів та форм власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади з 03 березня 2021 року

Наказ № 50

Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сферах дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, без проходження процедури ліцензування”

Лист 317