Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік

20.Сер.2021
Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік

                                                                                                                                                                                             


Освітня програма

Житомирського  закладу дошкільної освіти (ясла-садка) №3

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

на 2021/2022 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9–198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9–249), «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021 – 2022 н.р.», «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році» ( від 03.08.2021 № 1/9-404), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в ЗДО» (від 25.06.2020 № 1/9-348), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3  загального розвитку здійснює освітньо – виховний процес у 2021/2022 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

– гуманітарним

-фізкультурно-оздоровчим.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00 год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1.Забезпечити  роботу закладу дошкільної освіти за новим державним стандартом та Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти, з метою надання якісних освітніх послуг.

2.Продовжити роботу по створенню сучасного предметно – ігрового середовища, сприятливого  для комфортної інтеграції дошкільника до Нової української школи та реалізації індивідуального творчого потенціалу кожної дитини.

3.Удосконалювати мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку через використання наочного моделювання та мнемотехніки, з метою збагачення активного словникового запасу у дошкільників, підвищення мовленнєвої активності дітей.

4.Продовжити роботу по удосконаленню екологічного виховання, використовуючи елементи сталого розвитку, інноваційні технології та мультимедійні системи.

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3  функціонує 3 групи:

ясельна група(від 2 до 3 років),

молодша група (від 3 до 4 років),

старша група (від 5 до 6(7) років).

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: соціально-педагогічного патронату.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН України №33 від 12.01.2021 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Форми організації освітнього процесу

Становлення компетентностей дитини дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

– у ясельній групі – не більше 10 хвилин;

– у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

 «Казкова мозаїка» (театральний) (для дітей молодшої групи) – 1 заняття на тиждень;

«Допитливі природолюби» (екологічний) (для дітей старшої  групи)-1 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

Зміст освітньої програми передбачає:

-формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичний керівник, соціальний педагог, практичний психолог та медична сестра.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

– методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

– інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ);

– «Застосування психолого-педагогічного проектування  в освітньому процесі ДНЗ»;

–  театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей М.М.Єфіменко;

– “Формування мовленнєвої компетенції як однієї з базисних характеристик особистості” за Н.Гавриш;

– технології психолого-педагогічного проектування (П3) Т.Піроженко,

– ТРВЗ Г.Альтшуллера.

Проект робочого навчального плану

Житомирського закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) № 3

на 2021/2022 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016

№2.1/12-Г-85)

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Ясельна  (від 2 до 3 років) Молодша (від 3 до 4 років) Старша

(від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом 1 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 15
5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 8,3

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».